വിമർശനം.my diary. khaleelshamras

ആരെങ്കിലും
നിന്നെ വിമർശിച്ചാൽ
തിരിച്ചങ്ങോട്ടും വിമർശിക്കാനുള്ള
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല അത്.
നിനക്ക് കൂടുതൽ
വളരാനും
ശക്തി പ്രാപിക്കാനുമുള്ള
വളമാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras