ഇന്നത്തെ ചിന്തകൾ നാളെ കളിലേക്കുള്ള വഴിയാവുമ്പോൾ.my diary. Khaleelshamras

.നിന്റെ ചിന്തകളാണ്
നിന്നെ ഈ ഇന്നിലേക്ക്
കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്.
നിന്റെ നാളെകളിലേക്ക്
നിന്നെ കൊണ്ടു പോവുന്നതും
നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നല്ലൊരു നാളെക്കായി
നിന്റെ ഈ ഇന്നിലെ
ചിന്തകളെ
നന്നാക്കുക.
ഇന്നത്തെ ചിന്തകളെ
നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ
അവ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട
നാളെയിലേക്കുള്ള
വഴിയാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras