കുറച്ച് സംസാരിച്ചാൽ.my diary. khaleelshamras

കൂടുതൽ വാതോരാതെ
സംസാരിച്ചാൽ
അത് പലപ്പോഴും
ശ്രോദ്ധാവിൽ മുശിപ്പ്
ഉണ്ടാക്കും.
നല്ലൊരു ശ്രാദ്ധാവായി
അവർക്ക് ചെവികൊടുത്തു
നിന്റെ നാവുകൊണ്ട്
പരമ പ്രധാനമായ
എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് ഉരുവിട്ടാൽ
അതവർക്ക്
പ്രചോദനമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്