നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരും എത്തിനോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. My diary. Khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
ആരും എത്തിനോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല.
എന്നിട്ടും മറ്റാരെങ്കിലും
എന്തു വിചാരിക്കും എന്ന
ഒരു പേടിയാണ്
പലപ്പോഴും
പല നല്ല തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നും
പിന്തിരിയാൻ
നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
ആ ഒരു പേടിക്ക്
ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല
എന്ന പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കി
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കുക.
നിനക്കപ്പുറം ദൈവമല്ലാതെ
നിന്നെ
ആരാരും കാണുകയോ
കേൾക്കുകയോ
അനുഭവിക്കുകയോ
ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ധാരണയിൽ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്