വിശ്വാസം അളക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

വ്യക്തികൾ ധരിച്ച
മത ചിഹ്നങ്ങൾ
നോക്കി
അവരുടെ വിശ്വാസം അളക്കരുത്.
അവർ ഉറക്കെ ഉറക്കെ
കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന
മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിച്ചും
അവരുടെ
ഭക്തി അളക്കരുത്.
അത് അളക്കണമെങ്കിൽ
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ
ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന്
അവരുടെ
ഈശ്വരഭക്തിയിൽ
വിടർന്ന സ്നേഹവും
കരുണയും
ധൈര്യവും
ബന്ധവും ഒക്കെ
കാണണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്