മടിയില്ലാത്തത്.my diary. khaleelshamras

ടോയിലറ്റിൽ ഇരുന്ന്
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മനുഷ്യന്
മടിയാണ്.
കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന
ശവങ്ങൾക്കരികിൽ
ചെന്ന്
ഇഷടപ്പെട്ടത് ചെയ്യാനും മനുഷ്യന്
മടിയാണ്.
പച്ചയിറച്ചി അവൻ
ഒരിക്കലും തിന്നാറുമില്ല.
പക്ഷെ
അവന്റെ
കുടുംബത്തിലേയും സമൂഹത്തിലേയും
പിന്നെ
സ്വന്തം മനസ്സിലേയും
വിലപ്പെട്ട ജീവിത നിമിഷങ്ങളെ
പരസ്പരം തർക്കിക്കാനും
കുറ്റം പറയാനും
ഉപയോഗിക്കാൻ
അവനൊരു മടിയുമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras