ജോലി എന്തിന് ?my diary. khaleelshamras

നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
മാറ്റാൻ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
താങ്ങാവാൻ നിനക്കാരും
ജോലി തരുന്നില്ല.
നിന്റെ കഴിവുകളെ
അവരുടെ ലാഭത്തിനായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ്
അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അതിനവർ
സന്തോഷത്തോടെ
നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ആവശ്യങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras