തർക്കിക്കൽ എന്ന സ്വഭാവ വൈകല്യം.my diary. khaleelshamras

സ്വന്തം ഭാര്യയോട്
പലപ്പോഴും തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഭർത്താവ്
തന്റെ സമൂഹത്തിലെ
അവസ്ഥ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
സമൂഹത്തിൽ
നിത്യേന കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വ്യക്തികളോടും ഇതേ പോലെ
തർക്കിക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ?
ഇല്ല.
അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന
സ്ഥാനം പോലും
ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല
എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം.
തർക്കിക്കുക എന്നത്
ഏതൊരു മനുഷ്യന്റേയും
ഏറ്റവും മോശമായ
സ്വഭാവ വൈകല്യമാണ്.
ഈ വൈകല്യമുള്ളവർ
തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ജീവിത വേദികളിൽ അതെടുത്ത്
ശരിക്കും പ്രയോഗിക്കും
ഭാര്യയും കുട്ടികളും
ആണ് പലപ്പോഴും
ഇത്തരം സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾക്ക്
വിധേയരാവാറ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras