സ്വയം സംസാരം.my diary. khaleelshamras

നീ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ആരാടാണ്?
അത് നിന്നോട് സ്വയമാണ്.
ആ സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥകൾ.
നിന്റെ വികാരങ്ങൾ
അവയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്
നിന്റെ വേദനകളും
മുശിപ്പും
എല്ലാമെല്ലാം
ആ സ്വയം സംസാരത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നിനക്ക് നന്നാവണമെങ്കിൽ
ആ സ്വയംസംസാരം നന്നാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras