ഉത്തരവാദിത്വം.my diary. khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും
അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
മറ്റൊരാളുടേയോ
ഭാഹ്യ സാഹചര്യത്തിന്റേയോ തലയിൽ
കെട്ടിവെക്കുക
എന്നത്
തോറ്റ് തിരിച്ചോടൽ ആണ്.
മറിച്ച് അതിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്വം
സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത്
അതിനെ തിരുത്താനും
ദൈര്യത്തോടെ നേരിടാനുമുള്ള
ശ്രമം
ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്
നയിക്കലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras