മണ്ണിന്റെ ജീവൻ.my diary. Khaleelshamras

മരിച്ചു മണ്ണായ
നിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു നിമിഷം
ചിന്തിക്കുക.
ആ മണ്ണിനും
ജീവനുണ്ടാവണേ
എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന
നിന്നിൽ നിന്നും
ഉയരുന്നില്ലേ?
അപ്പോൾ
നീ നിൽക്കുന്ന  ഭൂമിയിലെ
മണ്ണിലേക്ക്
സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധയെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
അതിലെ ചെറിയൊരു തരിയിലേക്ക്
വീണ്ടും കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ആ തരിയിലെ
ആറ്റത്തിലേക്ക്
വീണ്ടും ശ്രദ്ധയെ
ഫോക്കസ് ചെയ്യുക.
അതിലെ ജീവനോടെ
ചലിക്കുന്ന ന്യൂട്രോണുകളിലേക്കും
പ്രോട്ടോണുകളിലേക്കും
വീക്ഷിക്കുക.
എന്നിട്ട് മരണാന്തരമുള്ള
നിന്റെ ശരീരം പരിണമിച്ചുണ്ടായ
മണ്ണിലേക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്