നേതാക്കളും പ്രസ്ഥാനവും. My diary. Khaleelshamras

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോട്
അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച്
ചോദിക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അവർക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ടത് അവരുടെ
പ്രസ്ഥാനമല്ല മറിച്ച്
അവർ തന്നെയാണ്.
പ്രസ്ഥാനം
അവർ നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും
മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറാൻ
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ
നിനക്ക് ശരിക്കും
അവരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്
കണ്ടറിയാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്