ഊർജ്ജം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും
സ്നേഹം മാത്രം നൽകുക.
തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ.
തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്
വിമർശനങ്ങളേയും
കുറ്റങ്ങളേയും പ്രതീക്ഷിക്കുക.
കാരണം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്
കിട്ടുന്ന സ്നേഹമല്ല
മറിച്ച്
കുറ്റങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
ആണ് നിനക്ക്
ഊർജ്ജവും കരുത്തും
ആവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras