വിജയം.my diary. Khaleelshamras

മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്
ഇടിമുഴക്കം പോലെ
മുഴങ്ങിയ അട്ടഹസാക്കളുമായി
മറ്റുള്ളവരോട് കോപിക്കുന്നതിലല്ല
നിന്റെ വിജയം.
മറിച്ച് അതിനു പ്രേരിപ്പിച്ച
മാനസികാവസ്ഥയെ
കുത്തി മലർത്തിയിട്ട്
ക്ഷമയും ആത്മസംയമനവും
പാലിക്കുന്നതിലാണ് നിന്റെ വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്