സൗഹൃദം.my diary. khaleelshamras

ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് മനുഷ്യൻമാരുമായി
സൗഹൃദം കൂടാനുള്ള
ഓപ്ഷൻ
ജീവിതത്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും
എന്തിനാണ്
എത്തിനേയും ഏതിനേയും
വിമർശിച്ചും
അസൂയപ്പെട്ടും
കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായി
സൗഹൃദം കൂടി
ഇത്തിരി പോന്ന ജീവിതത്തെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
പക്ഷെ നീ സ്വയം
ഒരു പോസിറ്റീവ്
മനുഷ്യനാണ് എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്