വിമർശച്ചതിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ.my diary. khaleelshamras

വിമർശിക്കുന്നവർ
വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
വാദം
അവരിൽ നിന്നും
കേൾക്കുകയും അറിയുകയും
ചെയ്യാതെ
വിമർശിക്കാൻ പോവരുത്.
അതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ,
അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ
പലപ്പോഴും
വിമർശനത്തിനിരയാവുന്നത്
ഏറ്റവും വലിയ സത്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
വിമർശിക്കുന്നവർ
പലപ്പോഴും എതിർവാദം
കേൾക്കാൻ പോലും
തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം .
അങ്ങിനെ നേരായായ ഒരറിവ്
നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല.
തികച്ചും
കുടുസ്സായ ഒരു മനസ്സ് വാർത്തെടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras