സമയമാണ് ജീവിതം. My diary. Khaleel shamras

സമയമാണ് ജീവിതം.
വിജയകരമായ ജീവിതമെന്നാൽ
വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട
നിമിഷങ്ങൾ ആണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിമിഷങ്ങളെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്
ജീവിതം വിജയകരമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്