നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ.my diary khaleekshamras

ഒരു പക്ഷെ
എതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്
നീ കൈമാറിയ ആശ്വാസത്തിന്റെ
ഒരു വചനമായിരിക്കാം.
അറക്കങ്കിലുമൊക്കെ
അവരിലെ സ്നേഹത്തെ
തട്ടിയുണർത്താൻ
നീ നൽകിയ ഒരൊറ്റ
പുഞ്ചിരിയായിരിക്കാം.
ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ
ഉപകരിച്ച നിന്റെ
സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള
ചെറിയൊരു നാണയ തുട്ടായിരിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ
നീ നൽകിയ അഭിവാദ്യമായിരിക്കാം.
അങ്ങിനെയെന്തെങ്കിലും
ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
ഭുമിയിലുള്ള അർത്ഥം.
അതു കൊണ്ട്
ചെറുതെങ്കിലും
ജീവിതത്തെ വലിയ അർത്ഥമുറ്റതാക്കുന്ന
അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ
മുഴുകുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്