സംതൃപ്തി.my ddiary. khaleelshamras

സംതൃപ്തിയില്ലാത്ത
ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും
അർത്ഥമില്ല.
അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ,
ജീവിതം സന്തോഷകരമാവണമെങ്കിൽ
ചെയ്യുന്ന ഒരോ കാര്യത്തിലും
സംതൃപ്തനാവാൻ ശ്രമിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras