സന്തോഷിച്ചവർ.my dairy. Khaleelshamras

സന്തോഷിച്ചവർക്കും
അല്ലാത്തവർക്കും
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല.
സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള
അവരുടെ മനോഭാവം
മാത്രമാണ്
വ്യത്യസ്തമായിരുന്നത്.
സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്തിയ
മാനസികാവസ്ഥകൾക്ക്
കുടുതൽ സന്തോഷിച്ചവരിൽ
ആയുർദൈർഘ്യം കുറവായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്