സ്വയം സംസാരത്തിനായി. My dairy. Khaleelshamras

സ്വയം സംസാരത്തിനായി
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
ഏതൊരു വിഷയം
നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവോ
ആ വിഷയമാണ്
നിന്റെ
മാനസിക കാലാവസ്ഥ
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും
പോസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ
തിരഞെടുക്കാൻ
നീ വൈമനസ്യം
കാണിക്കുമ്പോൾ
നെഗറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ
ആ രംഗം കയ്യേറും.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു സമയം ഒറ്റ വിഷയം മാത്രം
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
നിന്റെ മനസ്സിലേക്കും
ചിന്തകളിലേക്കും
പോസിറ്റീവ് ആയ വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ചക്ക് വെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras