ചർച്ചാ വിഷയം.

നിന്റെ മനസ്സിൽ
ഓരോ നിമിഷവും
ഓരോരോ ചർച്ചകൾ
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിനെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാക്കാൻ
നീ ചെയ്യേണ്ടത്
അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ
വിഷയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ്.
ആ വിഷയങ്ങൾ
തികച്ചും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം.
നിന്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതും
സ്നേഹത്തെ
തട്ടിയുർത്തിയതും
ആയിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്