പഠനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി.ny diary. khaleelshamras.

ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
മറ്റുള്ളവരിൽ കെട്ടിവെക്കാതെ
ആരാണോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്
അവരവർ സ്വയം
ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
രക്ഷിതാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ
സ്‌കൂൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക.
രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിനെയോ
കുട്ടികളേയോ കുപോലെടുത്താതെ
സ്വയം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
ഏറ്റെടുക്കുക.
വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണെങ്കിൽ
അവർ സ്വയം
അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
ഏറ്റെടുക്കുക.
ഇത്തരം ചിന്താഗതിയുണ്ടെങ്കിലേ
വിദ്യാർത്ഥി പഠനത്തിൽ
കൂടുതൽ നേട്ടം കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ.
ആ നേട്ടം എല്ലാവർക്കും
കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്