കോപമെന്ന രോഗം.my diary.khaleelshamras

കോപിക്കുക എന്നത്
മനസ്സിന്റെ രോഗമാണ്
എന്നത് കോപിച്ചവനും
അതിനിരയാവരും
പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല
എന്നതാണ്
നമ്മുടെ പ്രശ്നം.
അങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ
ക്ഷമയുടെ പ്രതിരോധവും
വിട്ടുവീഴ്ച്ചയുടെ
മരുന്നും ഉപയോഗിച്ച്
സ്വന്തത്തെ അതിന്റെ ബാധയിൽ
നിന്നും തടഞ്ഞേനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras