കുറച്ച് സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ മൗനിയാവുകmy diary.khaleelshamras

മൗനം ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷയാണ്.
കാരണം ഉപബോധ മനസ്സിനെ
മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
ഒന്നും മൗനം നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ്.
പക്ഷെ മൗനത്തിന്
പുഞ്ചിരിയുടെ അകമ്പടിയുണ്ടാവണം.
അല്ലെങ്കിൽ മൗനത്തിൽ നിന്നും
റെഗറ്റീവ് ആയത് എന്തൊക്കെയോ
പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉപബോധ മനസ്സ്
ശ്രമിക്കും.
പലപ്പോഴും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ
പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്നു പോലും
നെഗറ്റീവിനെ ആകർഷിക്കാൻ
ഉപബോധ മനസ്സ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും
നിനക്കും ശ്രവിച്ചവർക്കും
രക്ഷപ്പെടാൻ
നീ കൂടുതൽ മൗനിയും
കുറച്ച് സംസാരിച്ചവനും ആവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്