പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അറിവ് നേടുമ്പോൾ.my diary.khaleelshamras

നിനക്ക് സ്വന്തത്തിനുവേണ്ടിയും
മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ
പേണ്ടിയും നിനക്ക്
അറിവ് സമ്പാദിക്കാം.
ആദ്യത്തേതിൽ
നിനക്ക് ചെറിയൊരു തുള്ളി അറിവ്
നൽകുമ്പോൾ
രണ്ടാമത്തേത് നിനക്ക്
ഒരു സാഗരം തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്നു.
രണ്ടിനും വിനിയോഗിക്കുന്ന സമയവും
പ്രയത്നവും ഒന്നു തന്നെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras