ന്യൂക്ളിയർ ബോംബും കോപവും.my diary.khaleelshamras

ന്യുക്ളിയർ ബോംബുകൾ
പല രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും കൈവശമുണ്ട്.
സ്വയം രക്ഷക്കായി
അവ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്.
അതിനർത്ഥം അവരത്
നിത്യവും എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നു
എന്നല്ല.
അതു പോലെ യാണ്
കോപവും.
കോപിക്കാനുള്ള സാധ്യത
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട്.
പക്ഷെ എപ്പോഴും അതെടുത്ത്
ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്
അതിനർത്ഥമില്ല.
അഥവാ ഉപയോഗിച്ചാൽ
ന്യൂക്ളിയർ ബോംബ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപത്ത്
മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്