നിധി വലിച്ചെറിയുന്നവർ.my diary.khaleelshamras.

ഓരോരോ ശീലങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ആ ശീലങ്ങൾ ഒന്നും
ഇല്ലാത്ത ചിലരാണ്
പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവരിലെ അത്തരം
ശീലങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത്.
ചിലർ അത്തരം വിമർശനങ്ങളുടെ
പേരിൽ
തങ്ങളിലെ നല്ല ശീലങ്ങളെ
ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും
തയ്യാറാവുന്നു.
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു
നിധി വലിച്ചെറിഞ്ഞ പോലെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras