ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്.my diary.khaleelshamras

ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ
അത്യാവശ്യം സമുഹത്തിൽ
പേരെടുത്തവരുടെ
മരണ വാർത്തകൾ
നമുക്ക് നൽകുന്ന
വലിയൊരു പാoമുണ്ട്.
ഒന്ന് മരണത്തിന്റെ വിവേചനമില്ലായ്മ.
രണ്ടാമത്തെ പാഠം.
ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷം
മാത്രമാണ്
നിനക്കുള്ളത്.
നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതും
ഈ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ മാത്രമാണ്..
അതിൽ നല്ല ഒരു ജീവിതം
കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്