പുറത്തേക്ക് വരാൻ.my diary.khaleelshamras

അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ
നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ
കാത്തിരിക്കുന്ന
കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു പേടി.
ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് ഇതിനപ്പുറത്ത്
ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ
എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുറപ്പുമില്ല.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
അമ്മയിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ
പുറത്ത് വരാനുള്ള
പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ.
അപ്പോൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന
വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും
ആലോചിക്കാൻ വയ്യ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്