ശീലങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

ശീലങ്ങൾ രുപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ
നാളുകൾ നീണ്ട
പ്രയത്നം വേണം.
നിന്റെ ചിന്തകളേയും
പ്രവർത്തിയേയും
അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
നിർത്തണം.
എന്നാൽ നല്ല ശീലങ്ങളെ
ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ
കുറച്ച് നേരം മതി.
അതു കൊണ്ട് വല്ല കാരണവശാലോ
നരബന്ധിത സാഹചര്യത്തിലോ
വല്ല മുടക്കവും വന്നാൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
തിരികെ ശീലത്തിലേക്ക്
വരിക.
ചിന്തകളിൽ അതിന്റെ
പ്രാധാന്യം ഉയർന്നു
നിൽക്കുകയും വേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്