വിജയത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും തീരത്തിൽ.my diary.khaleelshamras

പ്രതിസന്ധികളുടെ കുന്നിൻ ചെരുവിലുടെ
ജീവിതം കഷ്ടിച്ചു പ്രയാസപ്പെട്ട്
മുന്നോട്ട് പോവുമ്പോൾ.
ആ കുന്നിൻ ചെരുവിനപ്പുറത്തെ
വിജയത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും
സൗന്ദര്യ താഴ്‌വാരങ്ങളെ
കുറിച്ച് മാത്രം ഓർക്കുക.
പ്രതിസന്ധികളുടെ കുന്നിൻ
ചെരുവിലൂടെ
സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച്
ഓരോ പടവും
മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്
വെക്കുക.
തളരരുത്
മുശിയരുത്
ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
കാരണം നിനക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ളത്
വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും
അപ്പുറം
വലിയ ഒരു തീരത്തിലാണ്.
വിജയത്തിന്റേയും
സന്തോഷത്തിന്റെയും
തീരത്തിൽ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras