ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനം. My diary,khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും
പ്രോൽസാഹനങ്ങൾക്കുമായി
കാത്തിരിക്കരുത്.
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനവും
പ്രാൽസാഹനവും
നീ നിന്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന
ആത്മസംതൃപ്തിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്