പ്രാർത്ഥനകൾ.my diary. khaleelshamras

മനുഷ്യരോടുള്ള ചോദ്യം
ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും
മറ്റൊരാളുടെ കാതിലേക്ക്
ആണെങ്കിൽ
ഈശ്വരനോട്
ഉള്ള ചോദ്യം
അല്ലെങ്കിൽ
പ്രാർത്ഥന ചെന്നെന്നേണ്ടത്
നിന്റെ ബോധ മനസ്സിലെ
ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ഉപബോധമനസ്സിലേക്കാണ്.
അവിടെ നിന്നുമാണ്
അത് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന
കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കയ്മാറപ്പെടുന്നത്.
പലരുടേയും പ്രാർത്ഥനകൾ
ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക്
മരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
അതിന് നിന്റെ
ചുണ്ടുകൾ അനങ്ങണമെന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്