ജീതമെന്ന മല.my diary. khaleelshamras

മറികടക്കാനുള്ള
വലിയ കുന്നിലേക്ക്
നോക്കേണ്ട.
ഇപ്പോൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ഈ ഒരു പടവിലേക്ക്
മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവിടെ വീഴാതെ
തടയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ വളരെ
നിസ്സാരമായി
ജീവിതമാവുന്ന കുന്നിനെ
നിസ്സാരമായി
താണ്ടി കഴിഞിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്