പ്രോൽസാഹനങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

പ്രോൽസാഹനങ്ങൾ
നിനക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു.
അവ മറ്റുള്ളവർ നിനക്ക്
നൽകുന്ന കരുത്താണ്.
നിരുൽസാഹനങ്ങളും
നിനക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു.
അത് നീ സ്വയം ഒരുക്കുന്ന കരുത്താണ്.
തിരുൽസാഹനങ്ങളെ
നീ സ്വയം നിനക്ക്
വളരാനുള്ള പ്രോൽസാഹനങ്ങളാക്കി
മാറ്റുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്