നിലവിലെ സാഹചര്യം നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ.my diary. khaleelshamras

നിലവിലുള്ള ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ
സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
കണ്ടെത്താത്ത
ഒരാളും മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലും
അത് കണ്ടെത്താൻ
പോവുന്നില്ല.
കാരണം സംതൃപ്തിയും
സന്തോഷവും നിനക്കുളളിൽ നിന്നും
പുറത്തേക്ക്
വ്യാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നും
അകത്തേക്കല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്