മനസ്സെന്ന ന്യൂക്ളിയസിൽ നിന്നും.my diary. khaleelshamras

ന്യുക്ളിയർ കുടുംബം
എന്ന അടക്കപ്പെട്ട കൂട്ടിൽ
സനേഹ ബന്ധങ്ങളെ തളച്ചിടാതെ.
നിന്നിലെ മനസ്സാവുന്ന
ന്യുക്ളിയസിൽ നിന്നും
സ്നേഹത്തെ വ്യാപിക്കുക.
ലോകത്തെ മുഴുവനും
കുടുംബാംഗത്തിനു സമാനമായി
കാണാൻ കഴിയുവോളം
അത് വ്യാപിപിക്കാൻ
പരിശ്രമിക്കുക..
അത്രക്ക് വ്യാപിച്ചു
എന്നത് കൊണ്ട്
നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത
ബന്ധുക്കൾക്ക്
അതിൽ നിന്നും
കിട്ടുന്നതിൽ കുറവു വരാൻ പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്