മനസ്സിന്റെ ഘടനക്കനുസരിച്ച്.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിക്കും
അവരുടേതായ ജീവിത
വീക്ഷണങ്ങളും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട്.
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഘടന.
പുട്ടും കുറ്റിയിൽ നിന്നും ദോശ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടു
കാര്യമില്ല.
അതു പോലെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത്
അവരിൽ നിന്നും പുറത്തുവരും എന്ന്
നീ കരുതരുത്.
അവരുടെ മാനസിക ഘടനക്കനുസരിച്ച്
അവർ നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ
നിന്നിലെ ഒരു പാട് ഗുണങ്ങൾ
വിമർഷിക്കപ്പെടുക സ്വഭാവികമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ
നിരാശനാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്