ഉറക്കത്തിന്റെ ഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ.my diary. khaleelshamras

നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം എങ്ങിനെ
തുടങ്ങുന്നു?
ഉണയോട് തർക്കിച്ചു കൊണ്ടാണോ?
ഏതോ ആവശ്യങ്ങളുമായി വന്ന
മക്കളോട്
ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിലും
അത് നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടാണോ?
അല്ലെങ്കിൽ
മനസ്സ് നിറയെ
സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറച്ചു കൊണ്ടാണോ?
അങ്ങിനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ
കഴഞ്ഞ രാത്രിയിലെ
ഉറക്കം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും
പുറം തള്ളിയ
മാലിന്യങ്ങളെ നീ വീണ്ടും
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചെടുത്തുവെന്നാണ്.
ശരിക്കും ഉറക്കം
നിനക്ക് മാലിന്യങ്ങളെ
നീക്കം ചെയ്യാനും
നീ നേടിയെടുത്ത
അറിവുകളെ സ്ഥിരമാക്കാനും
അനുഭവങ്ങളുടെ
ആൽഭം
അടുക്കി വെക്കാനുമുള്ളതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്