സമാധാനമെന്ന അടിത്തറ ഇല്ലാതായാൽ.my diary. khaleelshamras

സമാധാനവും സ്നേഹവും
കരുണയുമൊക്കെ
എല്ലാ മതങ്ങളും
മനുഷ്യർക്കു വേണ്ട
അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായി
മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു.
പക്ഷെ
ശരിക്കും അത്തരം
ഒരടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ
ഇന്നത്തെ
നേതാക്കൻമാർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ?
അവരതൊക്കെ
വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും
സമാധാനം നിറഞ
വിശ്വാസികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണ്.
പകരം വിശ്വാസികളുടെ
മനസ്സിൽ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ
നിറച്ച്
മനസ്സിലെ ഉള്ള സമാധാനന്തരീക്ഷം
കൂടി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.
അവർ ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്