ജീവിതം സമ്മർദ്ദമല്ല.my diary. khaleelshamras

വല്ലാതെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറച്ച്
വീർപ്പിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ട
ഒന്നല്ല ജീവിതം.
അത് ശാന്തതയും
സമാധാനവുമാണ്.
മുമ്പുണ്ടായ ദുഃഖങ്ങളേയും
പരാജയങ്ങളേയും
വീണ്ടും വീണ്ടും
ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്
മറിച്ച് അവയെ
പാഠങ്ങളും പടവുകളുമാക്കി
പതിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട
ഒന്നാണ് ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്