പാഴായി പോയ സമയങ്ങൾ. My diary. khaleelshamras

നിനക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലേ
ഒരു നേരം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ
പറ്റൂ.
നിനക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്
വളരെ ചെറിയ ഈ നിമിഷത്തിലും.
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്,
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിലേക്ക്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അതെവിടെയൊക്കെയോ
പോയി വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ
അവിടെ കാണുന്നത്
പാഴായി പോയ
കുറേ സമയങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്