പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടരുത്.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ
നിരീക്ഷിക്കാം.
കര കയറാൻ അവരെ
സഹായിക്കാം.
പക്ഷെ അതിലേക്ക്
എടുത്തു ചാടരുത്.
പ്രശ്നങ്ങളാവുന്ന തീയിൽ
അവർ വെന്തുരുകുന്ന പോലെ
നീയും നിന്റെ സമാധാനവും
ഉറുകിപോവുന്ന കാഴ്ച്ചയാവും
പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras