മനസ്സെന്ന മാന്ത്രികൻ.my diary. khaleelshamras

മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികന്നാണ്.
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
പ്രതിസന്ധിയുടെ അഗ്നിയിൽ നിന്നും
വിജയത്തിന്റേയും
സന്തോഷത്തിന്റേയും
പൂക്കൾ വിരിയിപ്പിക്കാനും.
പ്രശ്നമുള്ള ഒരിടത്തു നിന്നും
നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്
ജീവിതത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം
പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മറ്റൊരിടത്തേക്ക്
മാറ്റിയെടുക്കാനും
കഴിയുന്ന മാന്ത്രികൻ.
ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ
തന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാവുന്ന
മാന്ത്രിക വടി ഒന്നു
വീശുക മാത്രമേ മനുഷ്യന് ചെയ്യാനുള്ളു.
ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
ഉള്ള ഈ കഴിവ്
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല
എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്