പണം ഒന്നുമല്ല എന്ന ചിന്ത.my diary. khaleelshamras

മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ധനികരെ
നോക്കി പലരും
പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്.
ഇതൊക്കെയുണ്ടായിട്ട്
എന്താ?
ഇത്രയല്ലേയുള്ളു.
ഈ ഒരു ചിന്ത
ശരിക്കും വരേണ്ടത്
മരിച്ചവരെ കാണുeമ്പാഴല്ല
മറിച്ച്
അവരെ കാണുമ്പോഴും
അല്ലാത്തപ്പോഴും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിലാണ്.
പണം ഉള്ളവരിലും
അതിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നവരിലുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്