അവരെതന്നെയാണ് കാട്ടി തരുന്നത്.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവരേയും എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി
കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും
മറ്റുള്ളവരിലെ കുറ്റങ്ങളെ
ചുഴഞ്ഞ ന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും
ശരിക്കും
കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
മറ്റുള്ളവരെയല്ല
മറിച്ചു അവരുടെതന്നെ
പോരായ്മയെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്