മനസ്സിന്റെ ഘടന പഠിച്ചാൽ.my diary. khaleelshamras

ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഉപകരണത്തിന്റേയും
ആന്തരിക ഘടനയും
പ്രവർത്തന രീതിയും
പഠിച്ചാൽ
അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കൽ എളുപ്പമാവും.
അതു പോലെയാണ്
മനസ്സും
ഓരോ ചിന്തയും
പ്രവർത്തിയും
നിന്റെ തലച്ചോറിലെ നെരുമ്പുകളിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലും
പ്രവർത്തനത്തിലും
ഉണ്ടാക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പരിധിവരെ
നിന്നെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളെ
തിരുത്താൻ സാധിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras