ഉത്തരത്തിന് പകരം ചോദ്യം എഴുതുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

പുറത്ത് നിന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ട
സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ല.
മറിച്ച് വിജയത്തിനുവേണ്ട
സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണ്.
പുറത്തെ
സാഹചര്യങ്ങൾ
നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്..
ഉള്ളിലെ വിജയ സാഹചര്യങ്ങളെ
എങ്ങിനെ വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന്
പരീക്ഷിക്കാൻ.
അവ ചോദ്യങ്ങളാണ്
ഉത്തരം നിന്റെ ഉള്ളിലും.
പലപ്പോഴും ആ ചോദ്യങ്ങളെ
ഉത്തരമായി പകർത്തിയെഴുതുകയാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്