നിന്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം. My diary, Khaleelshamras

ഒരാൾ കോപിക്കുന്നതിലും
തർക്കിക്കുന്നതിലും
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ
അയാൾ അങ്ങിനെ
ആയിക്കോട്ടെ.
പക്ഷെ അതിലൊന്നും
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താത്ത
നീ അത്തരം
പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മുതിരരുത്.
അയാളുടെ പ്രതികരണമല്ല
ഇവിടെ വിഷയം
പക്ഷെ നിന്റെ തിരിച്ചുള്ള
പ്രതികരണമാണ്
വിഷയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്